Aktualności

06/09/2020

25/06/2020

 

25/06/2020

22/06/2020

08/06/2020

06/06/2020

12/05/2020

07/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07/05/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04/05/2020

04/27/2020

20/04/2020

 

 

 

 

 

10/01/2020

 

 

12/12/2019

 

07/11/2019

Obowiązek rejestracji działalności rolniczej

Uprzejmie informujemy, iż istnieje obowiązek rejestracji działalności rolniczej polegającej na produkcji oraz wprowadzaniu żywności do obrotów organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aby uzyskać wpis do Rejestru prowadzonego przez PPIS w Proszowicach należy wypełnić i dostarczyć do siedziby PSSE w Proszowicach ul. Grzymały – Siedleckiego 2 załączony druk. Konieczne jest podanie numeru gospodarstwa rolnego nadanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rejestracja jest bezpłatna.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rejestracji działalności rolniczej można uzyskać poprzez kontakt pod numerami telefonów: 12 386 34 11 lub 12 386 00 15

Obowiązek rejestracji lub zatwierdzenia działalności podmiotów działających na rynku wytwórców żywności wynika z art. 61-67 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm.). Zgodnie z art. 61 wskazanej ustawy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest organem właściwym w sprawach rejestracji, zatwierdzania, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które m.in.: produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia niezwierzęcego.

Produkcja pierwotna (podstawowa) jest zdefiniowana w art. 3 ust. 17 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
mgr inż. Katarzyna Bandoła

W celu ułatwienia stosowania przepisów przez osoby zajmujące się produkcja pierwotną, w załączeniu zamieszczono Wytyczne Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej przy produkcji żywności niezwierzęcego pochodzenia w warunkach domowych z wykorzystaniem surowców roślinnych z własnych upraw opracowane przez przedstawicieli Głównego Inspektora Sanitarnego do zapoznania się i wdrażania w gospodarstwach.

 

07/11/2019

 

24/10/2019

10/10/2019

 

03/10/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26/09/2019

 

 

 

13/09/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/08/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/08/2019

Proszowicka Wyprzedaż Garażowa 05.08.2019 r.

 

   

 

05/08/2019

Giełda Drobnego Inwentarza i Koni 05.08.2019 r.

 

       

 

25/07/2019

 

 

15/07/2019

 

14/06/2019

Aktualna mapa z parkingami na Dni Proszowic.

 

 

06/06/2019

Znaki przy rondach pokazujące kierunek dojazdu do giełdy.

 

28/05/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/05/2019

 

 

10/05/2019

Najbliższa Giełda Drobnego Inwentarza i Koni odbędzie się 12 maja od 4 rano.

Zapraszamy !!!

 

 

 

25/04/2019

W związku z 25-leciem działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe ARiMR w Proszowicach organizowało 25 kwietnia w godzinach 8 – 9.30 przejazd przez miasto zabytkowych i nowoczesnych pojazdów rolniczych.

Start odbył się z placu targowego przy ulicy Królewskiej

 

 

 

16/04/2019

Giełda Rolna EK-ROL

Sp. z o.o. w Proszowicach

informuje, iż  dnia

1 maj 2019 r. (środa)

place targowe będą

czynne.

Zapraszamy !!!

 

01/04/2019

 

 

18/03/2019

 

 

 

27/02/2019

 

Giełda Rolna Ek- Rol Sp. z o.o w Proszowicach informuje,
iż w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w godzinach od 4-7 będzie można wjeżdżać na plac dwoma bramami. Pozwoli to na szybsze udrożnienie ruchu na drodze.

 

 

 

12/02/2019

 

60 tys. zł. na restrukturyzację małych gospodarstw – nabór

wniosków o pomoc rozpoczyna się w lutym

 
Logo PROW 2014 - 2020

Od 28 lutego do 29 marca 2019 r. w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. W tym ostatnim przypadku o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Termin przeprowadzenia naboru oraz warunki ubiegania się o przyznanie pomocy ogłosił Prezes ARiMR 28 stycznia 2019 r. Wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw” finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dotychczas przeprowadzone zostały trzy nabory wniosków o taką pomoc, w tym jeden dla rolników z trenów objętych afrykańskim pomorem świń.

Kto może ubiegać się o pomoc?

O  premię może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha gruntów ornych, łąk i pastwisk trwałych, czy sadów lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 10 tys. euro.    

Ubiegający się o premię musi być ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 2 miesiące bezpośrednio poprzedzające miesiąc, w którym składa wniosek i w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzić działalności gospodarczej.

Kolejnym warunkiem jest przedłożenie biznesplanu restrukturyzacji gospodarstwa. Rolnik, któremu pomoc zostanie przyznana, będzie miał 3 lata na jego zrealizowanie. W tym czasie wielkość ekonomiczna gospodarstwa powinna wzrosnąć do co najmniej 10 tys. euro oraz o co najmniej 20 proc. w stosunku do wielkości z roku, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy.

W jakiej formie i wysokości otrzymuje się wsparcie?

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Będzie ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. po poprawnej realizacji biznesplanu. 

Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

Na co może być wydana premia?

Katalog inwestycji, na które można przeznaczyć otrzymane pieniądze, jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę lub modernizację budynków, zakup  nowych maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania.  Premię można zainwestować w sady i plantacje wieloletnie, można kupić grunty rolne, a nawet stado podstawowe zwierząt hodowlanych.

Jakie są kryteria oceny wniosku?

Każdy wniosek jest punktowany. O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów. Można je uzyskać m.in. docelową wielkość ekonomiczną gospodarstwa – im większa, tym więcej punktów, deklarowane działania proekologiczne, kompleksowość biznesplanu. Na dodatkowe punkty może także liczyć młody rolnik, czyli taki, który w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat.

Źródło : https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/60-tys-zl-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw-nabor-wnioskow-o-pomoc-rozpoczyna-sie-w-l.html

 

 

12/02/2019

Oświadczenia zamiast wniosków o dopłaty również w tym roku

 

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet – za pomocą aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

  • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
  • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
  • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
  • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo rolnik składający oświadczenie powinien potwierdzić brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2018 r. oraz fakt ubiegania się w 2019 r. o te same płatności, co w roku 2018.

Oświadczenia od rolników przyjmują biura powiatowe ARiMR. Można złożyć je osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej – wówczas o terminie wpływu zadecyduje data stempla pocztowego.  

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało ok.  431 tys. rolników. Z kolei blisko 900 tys. rolników przesłało do Agencji wnioski o dopłaty drogą elektroniczną za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/oswiadczenia-zamiast-wnioskow-o-doplaty-rowniez-w-tym-roku.html

 

17/01/2019

 

 

 

 

 

10/01/2019

 

Informacja dla Rolników

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach informuje o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. następujących aktów normatywnych:

– ustawa z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności

i żywienia (Dz. U. poz. 2136);

– ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży

żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242).

Przepisy wprowadziły zmiany w art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.). Artykuł ten zniósł obowiązek zatwierdzenia przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów działających na rynku spożywczym przygotowujących żywność w pomieszczeniach używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, o których mowa w rozdziale III załącznika II do rozporządzenia nr 852/2004. Podmioty te będą objęte jedynie obowiązkiem rejestracji, co ma ułatwić  rozpoczęcie prowadzenia działalności.

Ponadto ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz. U. poz. 2242) wprowadziła zmiany dotyczące rolniczego handlu detalicznego. Umożliwiają sprzedaż żywności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego (np. sklepów, restauracji) zlokalizowanych na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja żywności lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej w siedzibie stacji lub za pomocą telefonu, nr kontaktowy: 12 386-00-15 wew. 204, a także za pośrednictwem poczty e-mail: proszowice@psse.malopolska.pl.

 

Komunikat dla rolnikow.pdf

 

Źródło: https://psseproszowice.wsse.krakow.pl/index.php/obszary-dzialan/nadzor-sanitarny/86-zywienie/774-informacja-dla-rolnikow

 

 

 

 

06/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06/12/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/11/2018

Innowacyjne dla Małopolski metody i formy sprzedaży płodów rolnych bezpośrednio z pola i gospodarstwa

Innowacyjne dla Małopolski metody i formy sprzedaży płodów rolnych bezpośrednio z pola i gospodarstwa

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych oraz rolniczego handlu detalicznego.

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 28.11.2018 roku

Program konferencji:

10:00 – Rozpoczęcie konferencji.

10:15 – Zasady prowadzenia sprzedaży bezpośredniej produktów rolniczych – prof. dr hab. inż. Władysław Migdał – Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

11:45 – Przerwa kawowa.

12:00 – Sprzedaż produktów z gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego – lek. wet. Agnieszka Zacharzewska – Kierownik Zespołu ds. bezpieczeństwa żywności – Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie.

13:30 – Pytania i dyskusja.

Prosimy o e-mailowe potwierdzanie udziału do dnia 26.11.2018 – wojciech.slosarz@modr.pl

 

Projekt realizowany przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Karniowicach

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Schemat II

Źródło: https://www.proszowice.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=1&dzialy=1&akcja=artykul&artykul=3571

 

19/11/2018

 

 

             

              W dniu 16 listopada zarząd Stowarzyszenia Proszowickich Hodowców Gołębi Pocztowych i Drobnego Inwentarza „ Zielononóżka” spotkał się w biurze zarządu Giełdy Rolnej Ek-Rol z prezesem Wojciechem Rzadkowskim. Zarząd Stowarzyszenia regularnie spotyka się z prezesem ale to spotkanie było podsumowaniem owocnej współpracy w roku 2018.

               W bieżącym roku 2018 udało się wyremontować i oddać do użytku pomieszczenie w którym Stowarzyszenie ma swoją siedzibę na placu targowym przy ul. Brodzińskiego 28, jest to od niedawna adres korespondencyjny Stowarzyszenia. „ Bardzo się cieszymy, że udało się nawiązać z prezesem Rzadkowskim tak dobrą współpracę, tak dobrych relacji nie mieliśmy od lat” mówi prezes Stowarzyszenia Waldemar Bucki. Stowarzyszenie wynajmuje także od Ek-Rol-u magazyn w którym przechowuje swoje klatki wystawowe. Do dyspozycji Stowarzyszenia jest także miejsce na stałą wystawę drobnego inwentarza obok biura stowarzyszenia. Niedzielne giełdy cieszą się coraz większym zainteresowaniem, na plac targowy przyjeżdżają mieszkańcy z Miechowa, Olkusza, okolic Częstochowy, Buska Zdroju, Rzeszowa, Tranowa, Bochni, Limanowej, Wieliczki, Krakowa, i śląska. Zasięg organizowanych niedzielnych giełd jest bardzo pokaźny.  Ze statystyk prowadzonych przez Giełdę Ek-Rol wynika, że w pierwszą niedzielę miesiąca wjeżdża na plac targowy ponad 1500 samochodów. Giełda Drobnego Inwentarza i Koni w Proszowicach jest największą tego typu giełdą w Polsce. Na ten temat coraz częściej pojawiają się artykuły w czasopismach związanych z hodowlą drobnego inwentarza. Festiwal Zielononóżki Kuropatwianej w Proszowicach, który jest organizowany  już od kilku lat jest jedyną taką imprezą w Polsce i promuje bardzo nasz region. Na rok 2019 Stowarzyszenie wydało kalendarz okolicznościowy, który zawiera najważniejsze informacje o terminach Giełd Drobnego Inwentarza i Koni oraz informacje o zarejestrowanych produktach tradycyjnych z Proszowic.

Kalendarze można nabyć w siedzibie Stowarzyszenia oraz w biurze zarządu Giełdy Rolnej Ek-Rol w cenie 10 zł.

Najbliższy rok to kolejne plany i pomysły na rozwój organizowanych giełd na placach targowych.

 

             

09/11/2018

 

 

08/11/2018

 

08/11/2018

Do Sprzedania !!!

Worki Big Bag 1500 kg.
69 szt.
20 zł./ szt.

Rozmiar: 94×94×215 cm

Tel. 12 386 16 20
e-mail: sekretariat@ek-rol.pl

 

 

08/11/2018

Giełda drobnego inwentarza i koni

4 listopad

 

 

25/10/2018

 

 

 

25/10/2018

Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat

Konferencja prasowa

</d