Regulamin

 

REGULAMIN PLACÓW TARGOWYCH

GIEŁDY ROLNEJ EK-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z SIEDZIBĄ W PROSZOWICACH

 

§1

Powyższy regulamin dotyczy placu targowego położonego w Proszowicach przy ul. Brodzińskiego 28 oraz placu targowego przy ul. Królewskiej 80 należących do Giełda Rolna EK-ROL Spółki z o.o. z siedzibą w Proszowicach.

§2

Place targowe w Proszowicach czynne są od poniedziałku od godz. 7.00 do czwartku do godz. 15.00 przez całą dobę, oraz w pierwszą, trzecią i piątą niedzielę miesiąca. W niedziele targowiska są czynne od godz. 4.00.(w okresie zimowym od 5.00)

Targowiskiem zarządza Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z o.o. w Proszowicach.

§3

Uprawnionym do wykonywania handlu na placu targowym są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które uiściły jednorazową opłatę targową i eksploatacją zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cennik opłat jest umieszczony na tablicach informacyjnych przy wjazdach na targowiska oraz na stronie internetowej www.ek-rol.pl.

Osoby handlujące zobowiązane są posiadać przy sobie dokument tożsamości. 

Obsługa placu pobiera od osób prowadzących handel jednorazową opłatę, zgodnie  z Uchwałą Rady Gminy i Miasta Proszowice ustalającą cennik opłat targowych i opłatę eksploatacyjną  ustaloną przez Giełdę Rolną Ek-Rol Spółkę z o.o. z siedzibą w Proszowicach.

Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest kwit opłaty wydany przez UGiM Proszowice i kwit opłaty eksploatacyjnej wydany przez Giełdę Rolną Ek-Rol Spółkę z o.o. z siedzibą w Proszowicach, które to kwity handlujący jest zobowiązany posiadać przez czas przebywania na placu targowym oraz okazywać go organom kontrolującym. Niedopuszczalne jest odstępowanie kwitu osoba trzecim.

W razie zgubienia kwitu, konieczne jest dokonanie ponownej opłaty i uzyskanie nowego kwitu.

Wobec osób uchylających się od uiszczenia opłat targowych wszczynane będzie postępowanie sądowe oraz egzekucyjne.

W razie gdy wjeżdżający na plac targowy nie posiada ze sobą gotówki inkasent ma obowiązek  stwierdzenia tożsamości wjeżdżającego, wszystkich jego danych łącznie z marką i nr rejestracyjnych pojazdu. Szczegółowe dane będą podstawą do wyegzekwowania należności za wjazd w przypadku gdy wjeżdżający po zakończenia handlu opłaty nie uiści.

§4

Na placach mogą być sprzedawane wszystkie prawem dopuszczone do obrotu towary za wyjątkiem wskazanych w §5 pod warunkiem spełnienia warunków higieniczno-sanitarnych oraz weterynaryjnych o ochronie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Handel zwierzętami odbywa się w wyznaczonych miejscach.

§5

Na placach targowych obowiązuje zakaz oferowania i handlu psów oraz kotów.

§6

Handlujący zwierzętami winni posiadać dokumenty identyfikacyjne zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami o przemieszczeniach zwierząt.

§7

Miejsce sprzedaży przez danego handlującego wyznacza obsługa targowiska i nie może ono być usytuowane na jeziorach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu pieszych lub w sposób uniemożliwiający ruch pojazdów w wyznaczonych alejach placu.

§8

Na placach targowych można dokonywać rezerwacji stanowiska w każdy dzień targowy danego miesiąca, na miesiąc następny.

Osobie posiadającej rezerwację Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z o.o. z siedzibą

w Proszowicach zapewni możliwość korzystania ze stanowiska zgodnie z zawartą umową rezerwacyjną.

Kwota miesięcznej opłaty rezerwacyjnej podana jest w cenniku.
Oprócz opłaty  rezerwacyjnej za rezerwację, rezerwujący winien uiścić opłatę targową i eksploatacyjną.

Na placu przy ul. Królewskiej 80 w Proszowicach za parkowanie pojazdu pobiera się dodatkową opłatę wg stawki podanej w cenniku.

§9

Osoba prowadząca handel zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu placu targowych, przepisów przeciwpożarowych, przepisów epidemiologiczno-sanitarnych oraz utrzymania czystości w miejscu prowadzonego handlu. Po zakończeniu handlu handlujący zobowiązany jest zabrać z miejsca handlu śmieci, zużyte opakowania i pozostawienie miejsca handlowego w należytej czystości.

§10

Osoba prowadząca handel zobowiązana jest do :

– umieszczania w sposób widoczny ceny oferowanych do sprzedaży towarów

– ważenia i mierzenia towarów za pomocą urządzeń posiadających ważną cechę

   legalizacyjną w taki sposób, ustawionych, aby kupujący miał możliwość stwierdzenia

   prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

§11

Kontroli na targowisku w zakresie prawidłowości zbieranych opłat targowych  i eksploatacyjnych może dokonywać Zarząd Giełdy Rolnej Ek-Rol Spółki z o.o.

z siedzibą w Proszowicach, jej pracownicy oraz upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy i Miasta, a także Straż Miejska  w obecności pracowników wyznaczonych do kontroli przez Zarząd Spółki.

§12

Nie zastosowanie się  i nie przestrzeganie regulaminu placu zwłaszcza w zakresie uchylania się od opłat targowych i eksploatacyjnych, pozostawienie nieczystości w miejscu prowadzonego handlu bądź zakłócania porządku, wszczynanie awantur skutkuje zakazem wjazdu handlującego na plac.

§ 13

Kontroli na targowisku w zakresie handlu zwierzętami dokonuje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

§14

Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z o.o. z siedzibą w Proszowicach nie odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim przez osoby prowadzące handel na targowisku.

§15

Książka skarg i wniosków znajduję się biurze zarządu spółki.

§16

W razie nieprzestrzegania przez osoby handlujące na targowisku niniejszego regulaminu,

Giełda Rolna Ek-Rol Spółka z o.o. z siedzibą w Proszowicach ma prawo przy pomocy odpowiednich służb porządkowych, zastosować sankcje o charakterze administracyjno – prawnym.

Nieprzestrzeganie regulaminu podlega również karze w oparciu o ustawę o zachowaniu czystości i porządku w gminach, karze mandatu.