Parking ulica Królewska

REGULAMIN PARKINGU PRZY UL KRÓLEWSKIEJ

W PROSZOWICACH

 

 § 1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z niestrzeżonego parkingu płatnego

     położonego w Proszowicach przy ul. Królewskiej nr 80, zwanego dalej Parkingiem,

     będącego w zarządzie Spółki Pod firmą GIEŁDA ROLNA EK-ROL Spółka z o,o.

     zwanej dalej zarządcą.

 1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna korzystająca z Parkingu
 2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona na

     parkowanie pojazdu.

§ 2

 1. Poprzez wjazd na teren Parkingu (pobranie biletu parkingowego i przejazd bramą

    wjazdową ze szlabanem) następuje zawarcie odpłatnej umowy najmu miejsca

    parkingowego – przez Użytkownika, a Zarządcą – na warunkach określonych w niniejszym

    regulaminie.

 1. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu Użytkownika z Parkingu.
 2. Każdy Użytkownik poprzez wjazd pojazdem na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki

    niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 1. Użytkownicy uprawnieni są do parkowania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych

    z wyjątkiem miejsc oznaczonych przez Zarządcę jako zarezerwowane.

 1. W miejscach zarezerwowanych obowiązują umowy najmu miejsca parkingowego po

     okazaniu identyfikatora umieszczonego za przednią szybą.

 1. Zakazane jest parkowanie pojazdów na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób

    niepełnosprawnych innym osobom, niż użytkownikom pojazdów posiadających ważną

    kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ust.3 ustawy – Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.

    z 2005, Nr 108, poz.908 ze zm.), umieszczoną w widocznym miejscu za przednią szybą

    pojazdu.

 

§ 3

 1. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
 2. Zarządca ma wyłącznie prawo do decydowania o zamknięciu i otwarciu Parkingu

    w terminach przez siebie ustalonych, jak również może podjąć decyzję o okresowym

    wyłączeniu Parkingu z użytkowania lub zmianie czasu otwarcia Parkingu.

 

§ 4

Na terenie Parkingu:

a) Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o

     ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, poz. 908 ze zm.),

b) Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania,

c) Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h,

d) zabronione jest mycie samochodów

e) Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne,

    żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenia

    dla osób i mienia, za wyjątkiem pojazdów, którymi Zarządca udzielił zgody na takie

    parkowanie,

f) Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć

    wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Użytkownik   

    zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych,

g) Użytkownik Pojazdu we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§ 5

 1. Wjazd na parking następuje po pobraniu biletu parkingowego lub za okazaniem ważnego

    identyfikatora.

 1. Regulamin jest publicznie dostępny i znajduje się w widocznym miejscu przy wjeździe na

     parking oraz na stronie internetowej http://www.ek-rol.pl

 1. W razie zgubionego identyfikatora należy uiścić opłatę parkingową w wysokości

    określonej w cenniku.

§ 6

    Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zarządzającemu oraz

     osobom trzecim na terenie Parkingu.

§ 7

 1. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku

    działania siły wyższej, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się

    na terenie Parkingu, jak również kradzieży pieniędzy lub rzeczy w nich pozostawionych

    lub stanowiących ich wyposażenie.

 1. Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych dotyczących

    pojazdów i osób korzystających z Parkingu spowodowanych działaniem Użytkowników

    bądź osób trzecich.

§ 8

 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu

    Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia

    w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu

    zgodnego z regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.

 1. W przypadkach określonych w ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia

    wszystkich kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego

    zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika.

 1. Dodatkowo Zarządca upoważniony jest do usunięcia pojazdu z parkingu w razie zaistnienie

    nagłego i uzasadnionego zagrożenia.

 1. W przypadku nieuiszczenia opłaty, Zarządca może podjąć wszelkie środki zmierzające do

    udokumentowania faktu zawarcia umowy najmu miejsca parkingowego oraz dochodzenia

    należności na podstawie przepisów ogólnych.

 

 

§ 9

 1. Kontrola spełniania warunków umowy najmu miejsca parkingowego przeprowadzana jest

    na terenie całego Parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

 1. Użytkownicy mają obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby

wymienione w ust. 1.

§ 10

 1. Załącznikiem nr 1 do regulaminu jest cennik.
 2. Załącznikiem nr 2 do regulaminu jest wzór identyfikatora miejsca parkingowego.
 3. Załącznikiem nr 3 do regulaminu jest mapa sytuacyjna parkingu i organizacji ruchu na parkingu.

 

 

                                                  Zatwierdzony